Panata ng Bayan Patrollers

Nanumpa na sila! Kayo naman!

Ako si (sabihin ang pangalan) ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay ang mga tungkulin ng isang botanteng Pilipino. Titiyakin ko na ako'y rehistrado para bumoto sa darating na halalan susuriin ko ang plataporma ng mga kandidato at aalamin ang kanilang mga magagawa para sa bayan at pamilya ko. Gagamitin ko ang aking boto upang maghalal ng karapatdapat na kandidato at babantayan ko ang kalinisan at kaayusan ng halalan. Lahat ng ito, ay gagampanan ko sa abot ng aking makakaya. Naniniwala ako na buong pwersa ang kailangan para maibangon ang buong bayan. At ito ang aking ambag. BAYAN KO IPA-PATROL KO! TAYO NA!

Mga Bayan Patrollers! Welcome to your new home. Send in your reports by clicking on the "Submit a Report" tab or tweet us a photo with the #BMPMTayoNa hashtag (your tweet will appear in our #BMPMTayoNa page)